Laatst stuurde ik een mail aan de Gemeente Gouda over het probleem van de verstening van tuinen in Plaswijck. Ik weet dat Gouda meedoet met de operatie Steenbreek. Met de slogan “tegel eruit, plant er in” probeert men tuinbezitters tot meer groen in hun tuin te verleiden. Enthousiaste tuinambassadeurs ondersteunen de actie en geven bewoners adviezen over bijvoorbeeld welke planten geschikt zijn voor dit doel.

Ik vraag me af wat dit tot nu toe heeft opgeleverd aan vergroening.  Zet dit zoden aan de dijk of is er meer nodig?

In diezelfde mail stelde ik de vraag of het mogelijk is om regels over de verhouding bestrating en groen in de tuinen in de APV op te nemen.

Ook gaf ik aan dat volgens mijn visie een actievere rol van de woningcorporatie noodzakelijk is. Tot nu toe is de bemoeienis van Mozaiek Wonen beperkt tot het aanspreken van huurders op scheve schuttingen, onkruid in tuinen, grote bomen en slecht onderhouden paden en terrassen. Geen woord over het geheel bestraten van tuinen.  Dat valt in hun visie kennelijk niet onder het leefbaar houden van de wijk.

Tja, zo wordt tuinieren wel een heel gedoe voor bewoners en kiezen zij steeds vaker voor het verwijderen van alle groen en het geheel afdekken van de aarde met stenen.

Ik kreeg een uitgebreide mail terug van de beleidsadviseur Groen van de Gemeente Gouda. Daarin werd uitgelegd dat Gouda  alleen directe invloed kan uitoefenen op de inrichting van de openbare ruimte. Men onderstreept het belang van het behoud en mogelijke uitbreiding van de aanwezige groengebieden:

Daarnaast werken wij aan het verbeteren van reeds bestaande groen. Groen is belangrijk voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad en een goede oplossing om regen de bodem in te laten lopen. Daarnaast zorgt het in perioden van hitte voor verkoeling. Tot slot is groen belangrijk voor de biodiversiteit, zoals voor vogels, bijen en vlinders.’

Gouda werkt samen met verschillende organisaties zoals het IVN en Groei&Bloei.  Daarnaast wordt met de woningcorporaties gesproken over de inrichting van de publieke ruimte en voorlichting aan particuliere tuinen. Ik heb eerlijk gezegd nooit gemerkt dat de toenemende verstening in particuliere tuinen in onze wijk op de agenda staat van Mozaïek Wonen.

Gouda richt zich door middel van bewustmaking en voorlichting op de inrichting van particuliere tuinen van bewoners. Om dat te bewerkstelligen is de klimaattoolbox ontwikkeld. Hiermee kun je onderzoeken hoe klimaatbestendig je tuin is en wat je daar aan kunt verbeteren.

https://klimaat.maakgoudaduurzaam.nl/

Verder kun je subsidie aanvragen voor het aanleggen van een een groen dak.

https://www.gouda.nl/direct-regelen/geld-en-werk/subsidie-aanvragen/subsidie-groene-daken

Gouda heeft  volgens de Structuurvisie Groen Gouda binnenstedelijk relatief weinig groene gebieden.  Is dat niet des temeer aanleiding voor Gouda om zich af te vragen of die vrijblijvende maatregelen met betrekking tot de verstening van particuliere tuinen voldoende zijn om Gouda in de toekomst leefbaar te houden voor mens, plant en dier?

Meer lezen?

  • Zoek op internet naar “Structuurvisie Groen Gouda”
  • “Klimaatadaptatiestrategie en Uitvoeringsagenda Gouda”