Wat waren het hete zomers in 2018, 2019 en 2020!  Op een gegeven moment tikte de thermometer zelfs de 40 graden aan. Een ongekend hoge temperatuur voor ons kikkerlandje. Het leek wel of we in Spanje waren. In augustus stonden veel bomen al in herfsttooi omdat ze last hadden van de extreme droogte in de natuur. Boeren zagen hun gewassen uitdrogen, in de bermen verdroogde het gras en iedereen werd opgeroepen zo min mogelijk water te gebruiken tijdens de piekuren.

Nederland moet in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht om de gevolgen van het teveel of  juist te weinig water op te vangen. Ook Gemeente Gouda is bezig met het creëren van oplossingen om problemen door wateroverlast, hittestress en droogte te ondervangen. Wij Gouwenaren worden nadrukkelijk gevraagd mee te doen door tegels in de tuin te verwijderen.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Groene Huisvesters  en Samen Klimaatbestendig  is onder een aantal woningcorporaties een mini-enquête gehouden. Daaruit blijkt dat de corporaties nog geen proactieve rol spelen bij het ont-stenen van particuliere tuinen.  

“Als het gaat om privétuinen van huurders handelen de meeste corporaties reactief. Bij klachten spreekt 80% van de corporatie de huurder aan. De helft van de corporaties levert de tuin in goede staat op bij aanvang van de huurovereenkomst. Hoe de huurder de tuin moet onderhouden staat in een derde van de huurovereenkomsten. Corporaties stellen geen eisen aan het maximum percentage verstening voor de tuin. Het verbinden met andere instanties die kunnen helpen bij de aanleg van meer onderhoudsvriendelijk groen en tuinonderhoud is niet gebruikelijk. “

“Ruim 40% van de corporaties heeft inzicht in de basiskwaliteit van gemeenschappelijke tuinen. Het inzicht in de basiskwaliteit van privétuinen ontbreekt. De respondenten geven aan dat zij geen inzicht hebben in de budgetten die corporaties hebben voor privétuinen en gemeenschappelijk groenonderhoud. Bijna 2 van de 3 corporaties hebben in beeld hoeveel groen er verdwijnt na uitvoering van een project. Bij vastgoedprojecten heeft 17% van de corporaties beleid voor groen in de woonomgeving. Eenzelfde aantal corporaties overlegt met de gemeente over klimaatadaptieve maatregelen bij projecten, doet ervaring op met blauwgroene daken bij renovatie of nieuwbouw en maakt gebruik van (lokale) stimuleringsregelingen voor de aanleg van groen.”

In sommige straten in de wijk is 80 tot 100 % van de grond in de tuinen afgedekt met stenen.

“De respondenten hebben grote behoefte aan kennis en handvatten over tuinen die hen vooruithelpen in het werk. Een schriftelijk kennisdossier is erg gewenst, gevolgd door een excursie naar een goed voorbeeld.Een kennisplatform en een opleiding spreekt 40% van de respondenten aan. De respondenten willen meer inhoudelijke kennis over vergroening, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Veelgestelde vragen gaan over hoe je bewoners kan motiveren hun privétuin te vergroenen, wat je als corporatie zelf kan verbeteren aan privétuinen (bijvoorbeeld via een mutatie aanpak) en wie je kan betrekken. Daarnaast is er behoefte aan het uitwisselen van succesverhalen of goede voorbeelden. “

Tot zover de uitkomsten van de enquête.

Is het eigenlijk niet raar dat je met je huis aan allerlei onderhoudsregels moet voldoen maar dat je in je tuin kunt doen en laten wat je wilt? Terwijl dit invloed heeft op de leefbaarheid (zoals hittestress en wateroverlast) in de wijk?

Stel dat je lang gekoesterde wens van het hebben van een huis met een tuin in vervulling gaat en dat je een bijdrage wilt leveren aan het tegengaan van de klimaatproblematiek en de achteruitgang van de biodiversiteit, maar dat je de tuin eerst moet ontdoen van een hele hoop tegels en vele kubieke meters  zand.  Hoe ontmoedigend is deze vorm van achterstallig tuin onderhoud! Wie moet dit oplossen: de nieuwe huurder of heeft de woningcorporatie hierin een verantwoordelijkheid?

Het zou mooi zijn wanneer Mozaïek Wonen een norm voor nieuwe huurders stelt met betrekking tot de toegestane hoeveelheid verharding ten opzichte van beplanting. Fiftyfifty lijkt mij gezien de opgave van klimaat- adaptatie en achteruitgang van de biodiversiteit niet teveel gevraagd.